Dr. Parviz Khalili

Parviz

Professor

  • B.S., Arya Mehr, Sharif University (Iran)
  • M.S., Michigan State University
  • Ph.D., University of Michigan

Office: Luter Hall 358

Phone: (757) 594-7037

Email: pkhalili@cnu.edu

Personal Webpage: http://www.pcs.cnu.edu/~pkhalili/Home.htm